Betalings- en annulatievoorwaarden voor trainingen, opleidingen, coaching of workshops bij PROPEL - Loopbaangeluk:


Betaling

De facturen van NextStep coaching zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst. In het geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de contractant aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De contractant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 50.

Bij betalende activiteiten (trainingen, opleidingen, trajecten, teambuildings of workshops)

 • wordt de deelname gefactureerd.
 • betaal je pas na ontvangst van de factuur.

 • Vóór de activiteit ontvang je nog een bevestigingsmail met praktische details, na afloop een vraag om de activiteit te evalueren.
 • Op sommige activiteiten worden foto's en/of video's gemaakt. Deze worden uitsluitend gebruikt voor PROPEL - NextStep Coaching. Wens je dit niet, dan kan je daartegen verzet aantekenen via info@propel.be of meedelen tijdens de activiteit.
 • Je naam, functie, telefoonnummer en organisatie worden opgenomen op de deelnemerslijst.


Annulatievoorwaarden:


Annulatie door PROPEL - NextStep coaching

 • NextStep coaching behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding/workshop/training te annuleren (bv. door te weinig deelnemers), het programma, de datum of de locatie te wijzigen (bv door ziekte van de lesgever of door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk, via mail of telefonisch, verwittigd.
 • Bij annulatie door NextStep coaching wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.
 • Bij verplaatsing naar een andere datum kan de deelnemer opteren om de inschrijving over te zetten of te annuleren waarbij het inschrijvingsgeld integraal wordt terugbetaald, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.


Annulatie door de deelnemer

 • Een deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren, verwittigt steeds via mail naar info@propel.be.
 • Is er een administratieve kost van 10% met een minimum van € 50. Deze wordt gerecupereerd als er opnieuw ingeschreven wordt voor de cursus.


Annulatie door de bedrijf/organisatie

Bij een annulatie van training door organisatie/bedrijf dan gelden de volgende voorwaarden:

Het bedrijf of de organisatie is aansprakelijk voor een administratieve/organisatorische kost van

 • 10% met een minimum van € 250 indien meer dan twee maand voor aanvangsdatum wordt geannuleerd.
 • 50% indien minder dan twee maand en meer dan één maand voor aanvangsdatum wordt geannuleerd. Deze is voor 50% recupereerbaar bij verplaatsing.
 • 100% indien minder dan één maand voor de start wordt geannuleerd. Deze is voor 50% recupereerbaar bij verplaatsing.